מכרז פומבי מס´ 1/2012 (נוסח מעודכן)

בחודש פברואר 2013 פרסמה החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ (להלן: "חפ"א") את המכרז שבנדון במסגרתו הזמינה קבלת הצעות להפעלת תחנת מעבר לפסולת של העיר אשדוד זאת עם עובדים, כלי רכב, ציוד ואמצעים של המציע הזוכה; הכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה קבלנות ונספחיו להפעלת תחנת המעבר המצורף כמסמך ד´ למסמכי המכרז.

חפ"א מתכבדת להודיע כי החליטה על שינויים בתנאי המכרז לרבות בתנאי הכשירות, בתנאי הסף ובמחירים המירביים שבמכרז, על כן עדכנה את מסמכי המכרז והאריכה את מועדיו, כמפורט להלן. את מסמכי ותנאי המכרז לרבות נוסח חוזה הקבלנות ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליהם (להלן:"מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש תמורת סך של 7,000 ש"ח בתוספת מע"מ, שלא יוחזרו, במשרדי חפ"א, הנמצאים בכתובת: בנין משרדים סי טאואר, רחוב הבנים 6, קומה 6, אשדוד, טל: 08-8545464, החל מתאריך 22/4/13 ועד תאריך 6/5/13 בלבד, בימים א´ – ה´, בין השעות 09:00 עד 15:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, בנוכחות נציג חפ"א ולא ניתן לצלמם. מפגש לקבלת הבהרות וסיור קבלנים בתחנת המעבר, יתקיימו ביום רביעי תאריך 24/4/2013 בשעה 14:30. המפגש יתקיים במשרדי חפ"א, באולם הישיבות. מייד לאחר תום המפגש יתקיים סיור קבלנים בתחנת המעבר המיועדת לביצוע העבודות. השתתפות מציעים במפגש לרבות בסיור הינה חובה (למעט לגבי מציעים שכבר השתתפו במפגש ובסיור שנערכו בתאריך 19/2/13). מציע שלא ישתתף במפגש ובסיור, הצעתו תיפסל. על מגיש הצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית על שם המציע בלבד, בלתי מותנית וניתנת לגביה בכל עת, על סך 500,000 ש"ח, בתוקף עד תאריך 31/8/2013 כולל, בנוסח כמפורט במסמך ג´1 למסמכי המכרז. למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו תיפסל. הוראות מפורטות בדבר תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות עם הזוכה, נכללות במסמכי המכרז והן אלה שיחייבו. על המשתתפים בהגשת הצעות למכרז, לעמוד בתנאי הכשירות להשתתפות ובכל תנאי הסף המפורטים במסמך ב´ – תנאי המכרז והוראות למשתתפים. למען הסר ספק, אין לצרף מסמכים שתוקפם פג ואינם בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז. את מעטפות ההצעה יש למסור לנציג/ה חפ"א שירשום על גביהן את תאריך ושעת המסירה ויכניס את המעטפות לתיבת המכרזים במשרדי חפ"א ביום שלישי תאריך 7/5/13 בין השעות 9:00 ועד 12:00 בלבד. אין להגיש הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית כאמור לעיל. מועד פתיחת תיבת המכרזים נקבע ליום שלישי תאריך 7/5/13 שעה 12:05, במשרדי חפ"א. המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות. אין חפ"א מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהזמנה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז

כתובות וטלפונים