מכרז פומבי מס´ 4/2012

החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות לבניית בית האמנים, מרכז מבקרים עירוני ומכון מחקר - ברחוב אבא הלל סילבר, אשדוד.

2. פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז (להלן - "חוברת המכרז") בה ניתן לעיין ללא כל תמורה, או לרכוש מן החברה תמורת סך של 12,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק, אשר ישולמו לחברה ולא יוחזרו - במשרדי החברה, אצל גב´ מיכל יוסף, רח´ הבנים 6, קומה שישית, הקריה, אשדוד (להלן: "משרדי החברה"), בימים א´ - ה´, החל מתאריך 26/7/2012 ועד לתאריך 21/8/2012 (למעט בתשעה באב שיחול ביום ראשון 29/7/2012), החל מהשעה 09:00 ועד השעה 16:00. לבירורים ניתן להתקשר לטלפון 08-8545464/6.

3. סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שני /2012/703 בשעה 00:10 בבוקר בדיוק. נקודת המפגש לסיור הקבלנים היא במשרדי החברה. מובהר בזאת כי השתתפות בסיור הקבלנים כאמור, הן בדברי ההסבר שיינתנו במשרדי החברה והן בסיור באתר, מהווה חובה ותנאי להגשת ההצעה.

4. רשאי לגשת למכרז אך ורק קבלן הרשום ביום הגשת הצעתו בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969, בענף ראשי בנייה - 100, קבוצת סיווג ג´ - 4 או סיווג גבוה יותר, ואשר עומד ביתר תנאי המכרז.

5. את ההצעה למכרז יש להניח בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה בהתאם להוראות המפורטות בחוברת המכרז, ביום רביעי 22/8/2012 החל מהשעה 09:00 ועד לשעה 12:00.

6. מודגש כי רק התנאים המפורטים בחוברת המכרז הם שיחייבו.

הדמייה 1 הדמייה 2 הדמייה 3