הזדמנויות עסקיות חדשות בעמוד המכרזים של חפ"א

החברה מפעילה פרויקטים רבים ופועלת באמצעות מכרזים ע"פי חוק.
להלן רשימת המכרזים העדכנית. לצורך קבלת פרטים נוספים, יש ליצור קשר עם משרדי החברה

מכרז פומבי מס´ 4/2012 הקמת בית האמנים, מרכז מבקרים עירוני ומכון מחקר

 
החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות לבניית בית האמנים, מרכז מבקרים עירוני ומכון מחקר - ברחוב אבא הלל סילבר, אשדוד.

עיין במכרז המלא...

 

מכרז פומבי מס´ 1/2012 (נוסח מעודכן)הפעלת תחנת מעבר לפסולת באשדוד - שינויים בתנאי המכרז והארכת מועדים

 
בחודש פברואר 2013 פרסמה החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ (להלן: "חפ"א") את המכרז שבנדון במסגרתו הזמינה קבלת הצעות להפעלת תחנת מעבר לפסולת של העיר אשדוד זאת עם עובדים, כלי רכב, ציוד ואמצעים של המציע הזוכה; הכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובחוזה קבלנות ונספחיו להפעלת תחנת המעבר המצורף כמסמך ד´ למסמכי המכרז.

עיין במכרז המלא...

 

כתובות וטלפונים